Rekenen en spelling oefenen met de werkboeken van Brainz@work

rekenen en spelling werkboeken voor kinderen in groep 3, groep 4 en groep 5 om thuis te oefenen.

Wat moet je kind weten: spelling groep 4

 

Kerndoel spelling voor de gehele basisschool-tijd: 

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:regels voor het spellen van werkwoorden;regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;regels voor het gebruik van leestekens. (bron: Tule.slo.nl)

 

Vastgesteld tussendoel groep 3/4

 • spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling
 • spelling van woorden met specifieke spellingpatronen, zoals woorden eindigend op -nk, -uw, -eeuw, -ieuw, -aai, -ooi, -oei
 • spelling van clusters van medeklinkers (bijv. schr-, -rnst, -cht)
 • spelling van woorden met homofonen (ei-ij, au-ou, c-k, g-ch)
 • spelling van woorden met de stomme e
 • spelling van woorden met open en gesloten lettergrepen
 • eenvoudige interpunctie: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en uitroepteken
 • onderkennen en corrigeren van spelling- en interpunctiefouten

(Bron: Tule.slo.nl)

 

Onderwerpen volgens Brainz@work voor groep 4

 • Woorden met ei
 • Woorden met ij
 • mmkmm*, mkmm woorden
 • woorden met ng en nk
 • woorden met meer dan 2 medeklinkers na elkaar
 • woorden met -eer, -oor en -eur
 • woorden met -aai, -ooi, oei
 • woorden met -t en -d
 • woorden met -je en -tje
 • woorden met s-, z-, f-, v-
 • woorden met ch(t) en g
 • woorden met hoorbare samenstellingen
 • woorden op -l of -r + medeklinker
 • woorden met ge-, be-, ver-
 • woorden met -a, -o, -u
 • woorden met sch(r)
 • woorden met au
 • woorden met ou
 • woorden met -ven, -zen
 • woorden met -eeuw, -ieuw, -uw 
 • woorden met 'letterzetter'**
 • woorden met 'letterrover'***

 

* m=medeklinker, k=klinker
** letterzetter = deze 'zet' er een extra letter/medeklinker bij. bv. bruggen
*** letterrover = deze 'rooft' een klinker weg. bv. delen